Arcturian lightshipArcturian Channeling

door Richard Hereijgers

Ik zal met enige regelmaat hier boodschappen van de Arcturians doorgeven. De eerste is een visie van de Arcturians op 2016 die ook hun algemene boodschap omvat.

 

Visie van Arcturians op 2016

27 december 2015

Je vraagt ons om een visie op 2016 te geven terwijl tijd niet bestaat, er is alleen maar Nu. Dat is precies waarom we er al wel iets over kunnen zeggen. 2016 bestaat ook al in het Nu, omdat alles tegelijkertijd gebeurt. Dat wil niet zeggen dat alles al vastligt. Alles is in beweging en veranderbaar. Zelfs het verleden, alhoewel dat moeilijk te vatten is vanuit het perspectief van lineaire tijdsbeleving.

2016 wordt voor velen een spannend jaar. Voor steeds meer mensen is het niet meer mogelijk tegen hun eigen gevoel in te gaan. Een baan die niet meer goed voelt blijkt niet meer uitvoerbaar te zijn. Een relatie die niet meer goed voelt moet veranderen of kan niet meer verder. Loslaten en vertrouwen zijn belangrijke thema’s. Het nieuwe pad ontstaat als je de eerste stap durft te zetten. Dan zet je een stap in de richting van een werkelijkheid waarin voor jou alles klopt. Alles wat niet meer klopt mag in 2015 achterblijven en daarmee verdwijnen uit je werkelijkheid.

Herinner: je hebt voor jezelf ooit een plan geschreven en dat mag je in dit leven werkelijkheid laten worden. Jouw eigen Goddelijke Plan. De dingen die je doet in afstemming met dat plan worden door het universum of de multidimensionele werkelijkheid ondersteund. Zo komen er toevalligheden op je pad die je helpen. Je krijgt de juiste mensen op je pad die je kunnen helpen, die daarmee ook weer hun plan ten uitvoer brengen. Wanneer ieder zijn eigen passie volgt zullen jullie elkaar op wonderbaarlijke wijze aanvullen en alles zal kloppen.

Wij wensen jullie een jaar waarin je je eigen Goddelijke Plan volgt. Weet dat er veel hulp daarbij beschikbaar is. Je kunt vertrouwen op jezelf en alles wat er is.

De Arcturians

© Richard Hereijgers, deze channeling mag gedeeld worden met vermelding van www.ashtar-arcturiers.nl

 

Vision of the Arcturians on 2016

27 december 2015, by Richard Hereijgers

You are asking to give a vision on 2016 while time does not exist, there is only the Now. That's is exactly why we can say something about it. 2016 already exists in the Now because everything happens at the same time. That does not mean everything is fixed. Everything is in movement and changeble. Even the past, although that's hard to imagine from the perspective of lineair timeperception.

2016 is going to be a exciting year for many of you. For more and more people it isn't possible anymore to go against their own feelings. A job that doesn't feel right anymore seems to be unworkable. A relationship that doesn't feel right anymore has to change or cannot go futher. Letting go and confidence a important themes. The new path is created when you dare to take the first step. Then you take a step in the direction of a reality in which everything is right for you. Everything that doesn't feel right may remain in 2015 and therefore leave your reality.

Remember: once you wrote a plan which you may create in this life. Your own Divine Plan. The things you do in alignment with that plan will be supported by the universe or the multidimensional reality. There will be coincidences on your path which help you. You meet the right people on your path who can help you, who also are fullfilling their plan. When everyone lives their own passion you will complement eachother miraculously and everything will be right.

We wish you a year in which you follow your own Divine plan. Know that much help is available for you. You can rely on yourself and everything that is.

The Arcturians

 

 

Meer channelings:

- De Arcturians over tijd

- De Arcturians over tijd en muziek

 

 

© Richard Hereijgers, this channeling may be shared with the mention of www.ashtar-arcturiers.nl